Het verhaal achter kleutergewijs

Het heden

Organisatie

Het bloggersteam heeft vijf trekkers, die organiseren, enthousiasmeren en evalueren:

  • Helena Taelman (Odisee Aalst)
  • Astrid Cornelis (Thomas More Kempen)
  • Liesl Veulemans (UCLL)
  • Freya Claes (Odisee Brussel)
  • Eva Dierickx (Artesis Plantijn)

De werkwijze en de visie van de blog staan beschreven in een draaiboek dat wordt bijgewerkt in overleg met een stuurgroep. Voor de jaarlijkse stuurgroepvergaderingen worden alle bloggers uitgenodigd, samen met geïnteresseerde opleidingshoofden, en vertegenwoordigers uit het onderwijsonderzoek. U krijgt inzage in het draaiboek na contact met Helena Taelman. Gebruik het contactformulier indien u mee wil bloggen.

Europees project BECERID

De blog werd ondersteund door het Europese project BECERID (Erasmus+ KA2) van september 2017 tot en met augustus 2020. In het kader van dit project adviseerden we partners uit drie landen (Nederland, Portugal, Polen) om hun eigen blogplatform op te richten over diversiteit en sociale inclusie in ECEC (Early Childhood Education and Care). Verder werkten we samen aan een Europees blogplatform met deze focus. De opzet was telkens om aan kleuterleerkrachten (of andere ECEC professionals) onderzoeksgebaseerde inzichten mee te geven, hun bewustzijn van sociale inclusie te verhogen en een positieve attitude tegenover onderzoek en innovatie aan te wakkeren.

Ook wij besteden in het kader van dit project meer aandacht aan diversiteit en inclusie. Ongeveer vier maal per maand bloggen we over instructiekwaliteit, kleuteronderwijs voor achtergestelde kinderen, diversiteit waarderen, kinderen vaardigheden leren om om te gaan met diversiteit. We willen daarbij onze lezers motiveren om te reflecteren over de lopende praktijken, om te innoveren, en doordacht te experimenteren. De blogberichten worden telkens gemarkeerd met een verwijzing naar het Europese project.

Vlaamse partners in het project zijn de hogescholen ODISEE (projectleider), Thomas More en UCLL.

Het verleden

Het project Kleuterblog

Dit blogplatform werd opgericht in het kader van het project ‘Kleuterblog’ van de School of Education KULeuven (1-10-2014 tot en met 30-9-2016).

In dit project wilden we de onderzoekende houding van studenten kleuteronderwijs versterken door hen zeer regelmatig toegankelijke informatie over recent onderzoek en innovatie in het kleuteronderwijs te bezorgen en hen hierbij aan te zetten tot reflectie, innovatie en vertaling naar de praktijk. Dit zou gebeuren door middel van een blog waarop docenten berichten posten, en studenten berichten lezen, reageren en aanzetten geven voor nieuwe berichten (met begeleidingsimpulsen vanuit verschillende opleidingsonderdelen). Dit modern communicatiekanaal sluit niet alleen nauw aan bij de wijze waarop kleuteronderwijzers(-in-opleiding) informatie opzoeken en verwerken, het maakt ook de lerende kracht van de lerarenopleidingen erg zichtbaar voor de studenten, ook voor de studenten uit het afstandsonderwijs. Bovendien blijft het communicatiekanaal beschikbaar, eens afgestudeerd.

Projectpartners waren de hogescholen ODISEE, Thomas More Kempen en UCLL.

  • Projectleider: Helena Taelman (ODISEE Aalst)
  • Projectmedewerkers: Astrid Cornelis en Lara Haesendonckx (Thomas More), Bob De Clercq en Liesl Veulemans (UCLL), Freya Claes (ODISEE Brussel)
  • Redacteurs: Astrid Cornelis (Thomas More), Eline Bernaerts (Thomas More), Bob De Clercq en Liesl Veulemans (KHLeuven), Mieke Neven (KHLeuven), Freya Claes (ODISEE Brussel), Edith Dumon (ODISEE Brussel), Filip Van Keer (ODISEE Aalst), Helena Taelman (ODISEE Aalst)
Na ons eerste project

Samen met onze stuurgroep besloten we om door te gaan met onze blog na het einde van het project. De motivatie van de bloggers is groot omdat ze door het bloggen zélf veel bijleren over internationaal onderzoek en innovaties in het kleuteronderwijs en dit meteen kunnen delen met het werkveld. Bovendien willen ze via de blog hun steentje bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het kleuteronderwijs, en vinden ze het daarom belangrijk om vanzelfsprekendheden in vraag te stellen.

Studenten en oud-studenten zien in de blog mogelijkheden om hun eigen professionele, onderzoekende houding te ontwikkelen. De blog is erg toegankelijk onder meer door de vermelding op Facebook, de leesbaarheid, en de balans tussen theorie en praktijk. De betrouwbaarheid van de blog is een belangrijke troef. Het feit dat lerarenopleiders bloggen speelt een belangrijke rol in de perceptie van die betrouwbaarheid. Ook de verwijzing naar onderzoek draagt hiertoe bij. Studenten benadrukken het belang van integratie in de opleiding doorheen de drie opleidingsfasen, maar willen ook niet te veel verplicht worden om op die manier ruimte te krijgen om oprecht interesse voor de blog te ontwikkelen.